وب سایت ولایت دایکندی

تازه ها: .
يكشنبه, ٠٦ حمل ١٣٩٦

اعلان داوطلبی اعمار ساختمان 29 پایه پلچک و دو پایه پل دردایکندی

قراراست تا پروژه اعمار ساختمان 29 پایه پلچک و دو پایه پل در مسیر سرک عمومی از قریه شلغم ولسوالی خدیر الی غجور باش مرکز ولسوالی سنگتخت بندر به اعلان داوطلبی سپرده وقرار داد مینماید ریاست فواید عامه ولایت دایکندی از تمامی داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی پروژه مذکور اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه به لسان ...

اعلان داوطلبی احداث وترمیم اساسی 36 کیلومتر سرک دردایکندی

قرار است پروژه احداث و ترمیم اساسی سرک به طول 36 کیلومتر از قریه شلغم ولسوالی خدیر الی غجور باش مرکز ولسوالی سنگتخت بندر به اعلان داوطلبی سپرده و قرارداد می نماید ریاست فواید عامه ولایت دایکندی از تمامی داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی پروژه مذکور اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه به لسان دری طبق قانون و ...

اعلان داوطلبی پروژه اعمار مکتب 12 صنفی درمنطقه خرنیک ولسوالی کیتی ولایت دایکندی

قراراست تا مکتب 12 صنفی درمنطقه خرنیک ولسوالی کیتی ولایت دایکندی تحت برنامه تقدیرازاجراات خوب وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر اعمارگردد بناً‌ از آنعده شرکتهای ساختمانی واجد الشرایط که خواهان اشتراک درپروسه داوطلبی باز داخلی  پروژه متذکره میباشند تقاضا میگردد تا آفرهای شان را قبل از تاریخ 10/1/1394 که جلسه آفرگشائی میباشد به مرکز وزارت مبارزه علیه مواد ...

تمدید مدت اعلان داوطلبی پروژه بازسازی 8.827 کیلومتر سرک اسفلت داخل شهر نیلی و36 کیلومتر سرک ازقریه شلغم ولسوالی خدیرالی مرکزولسوالی سنگتخت وبندر

ریاست فواید عامه ولایت دایکندی بازسازی پروژه 8.827 کیلومتر سرک اسفلت داخل شهر نیلی و 36 کیلومتر سرک را از قریه شلغم ولسوالی خدیر الی مرکز ولسوالی سنگتخت وبندر که قبلاً به داوطلبی سپرده شده بود بدلیل رخصتی های عاشورا وتکمیل نشدن اسناد تخنیکی 36 کیلومتر سرک و حیاتی بودن این دو پروژه و نا وقت خبر شدن بعضی از شرکت های واجد شرایط وهمچنان برای دقت بیشتر در قسمت خانه ...

اعلان داوطلبی تهیه وتدارک پروژه بازسازی ساختمان سرک ازشهرستان الی کوتل قوناق ولایت دایکندی

  جمهوری اسلامی افغانستان وزارت فواید عامه برنامه راه سازی روستایی افغانستان ( ARAP ) ID پروژه: P125961 گرانت نمبر: ARTF-IDA داوطلبی رقابتی ملی اعلان داوطلبی برای تهیه و تدارکات  بازسازی ساختمان سرک از شهرستان الی کوتل قوناق ، بخش پنجم ، لات اول از نقطه ( 820+ 64 الی 447+74) کیلومتر (فرش جغلی) ولایت دایکندی ،زون مرکزی. نمبر اعلان داوطلبی: MPW/WB/ARTF-IDA/ARAP/CHL/DKI/016/C2/001 ...

اعلان داوطلبی پروژه اعمار وساختمان 15 متر پل آهن کانکریتی مسیرشهرستان - دایکندی بالای دریای یاما و اعمار وساختمان 15 متر پل آهن کانکریتی مسیر شهرستان الی نیلی (پل دهنه تاخک )

جمهوری اسلامی افغانستان وزارت فواید عامه بـرنـامـه ملی راه سـازی روسـتائی National Rural Access Program (NRAP) پروژه راه سـازی روسـتائی افغانستان (MoPW/NRAP/ARAP) ID پروژه: P125961 گرانت نمبر: ARTF-IDA اعلان داوطلبی رقابتی ملی برای 1- تهیه و تدارکات امور : اعمار و ساختمان 15 متر پل آهن کانکریتی در مسیر سرک شهرستان الی دایکندی بالای دریای یاما ( پل یاما) و اعمار و ساختمان 15 متر پل آهن ...

اعلان داوطلبی پروژه برف پاکی زمستان سال 1393سرکهای عمومی درولایت دایکندی

به اطلاع تمام شرکتهای که دارای جواز فعالیت ساختمانی وسرکسازی میباشند رسانیده میشود اینکه : ریاست فواید عامه ولایت دایکندی میخواهدپروژه برفپاکی سال 1393 را به طول (230.5 ) دو صدو سی ونیم کیلومترسرکهای عمومی بین ولایت وولسوالیها را قرار داد نمایند. بناً از تمام شرکتهای ساختمانی وسرکسازی که دارای جواز فعالیت ساختمانی و سرکسازی بوده وخواهان اشتراک در پروسه ...

اعلان داوطلبی ترمیم وعریض سازی 36 کیلومتر سرک ازمرکزولسوالی سنگتخت بندرالی قریه شلغم ولسوالی خدیرولایت دایکندی

قرار است پروژه احداث ترمیم و عریض سازی اساسی سرک از مرکز ولسوالی سنگتخت بندر الی قریه شلغم ولسوالی خدیر ولایت دایکندی به طول (36) کیلومتر به اعلان داوطلبی سپرده و قرار داد شود ، ریاست فواید عامه ولایت دایکندی از تمامی داوطلبان واجدشرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه مذکور اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویشرا مطابق شرایط مندرجه شرطنامه به لسان دری از ...

اعلان داوطلبی کار ساختمانی 15 سایت شبکه مخابراتی سلام دردایکندی

به اطلاع شرکتهای ساختمانی وخدماتی واجدالشرایط رسانیده میشود اینکه ! آمریت افغان تیلی کام ولایت دایکندی کار ساختمانی 15 سایت شبکه مخابراتی سلام را در سراسر ولایت دایکندی آغاز می نماید ، شرکتها از تاریخ 1393/7/30 الی تاریخ 1393/8/7 آفر وشرطنامه را از ساعت 8:30 صبح الی 4:00 بجه عصر به استثنای روزهای جمعه از آمریت افغان تلیکام دریافت کرده میتوانند و تا تاریخ 1393/8/8 آفرها را ...

اعلان داوطلبی 8.827 کیلومتر سرک اسفلت داخل شهر نیلی ولایت دایکندی

قرار است پروژه سرک اسفلت نیلی ولایت دایکندی به طول 8.827 کیلومتر به اعلان داوطلبی سپرده و قرار داد می نماید ریاست فواید عامه ولایت دایکندی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه مذکور اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه به لسان دری که در مقابل پرداخت مبلغ 2000 افغانی بدست می آورند طبق قانون وطرزالعمل ...

اعلان داوطلبی اعمارتعمیر اداری ریاست فواید عامه دایکندی

به اطلاع تمام شرکتهای که دارای جواز فعالیت ساختمانی هستند رسانیده میشود اینکه : ریاست فواید عامه ولایت دایکندی میخواهد تعمیر اداری این ریاست را در ساحه شهرک جدید نیلی اعمار نمایند. بناً از تمام شرکتهای ساختمانی که دارای جواز فعالیت ساختمانی بوده و خواهان اشتراک در پروسه داوطلبی را داشته باشند دعوت بعمل می آید تا از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ 1393/7/30 درخواستی ...

اعلان داوطلبی پروژه اسفلت 4.699 کیلومتر سرکهای داخل شهر نیلی ولایت دایکندی

قرار است پروژه اسفلت سرک های داخل شهرنیلی ولایت دایکندی به طول 4.699 کیلومتر  به اعلان سپرده و قرارداد گردد. ریاست فواید عامه ولایت دایکندی از تمامی داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه مذکور اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه به لسان دری که درمقابل پرداخت مبلغ 2000 افغانی بدست می آورند طبق قانون و طرزالعمل ...

اعلان داوطلبی اعمار 7 کیلومتر سرک ازنقطه سرگنده آب کوتل کیسو کیتی الی سه راهی سرتگاب گیزاب دایکندی

به اطلاع تمام شرکتهای که دارای جواز فعالیت ساختمانی وسرکسازی میباشند رسانیده میشود اینکه : ریاست فواید عامه ولایت دایکندی میخواهد که بطول 7 کیلومتر سرک را از نقطه سرگنده آب کوتل کیسو ولسوالی کیتی الی سه راهی سرتگاب ولسوالی گیزاب از طریق قرارداد با شرکتهای ساختمانی وسرکسازی واجد شرایط ترمیم و عریض سازی نمایند. بناً از تمام شرکتهای ساختمانی و سرکسازی که ...

اعلان داوطلبی اعمار 5 باب کلنیک در5 ولسوالی ولایت دایکندی

5 باب کلنیک در 5 ولسوالی ولایت دایکندی اعمار میگردد که بودجه آن از جانب کشور هندوستان تمویل شده است،   که از جمله 5 باب کلنیک ، 3 باب آن CHC در مرکز ولسوالی سنگتخت وبندر ، درتمران ولسوالی کیتی و درمرکز کجران و 2 باب کلنیک BHC در شیخمیران ولسوالی اشترلی و کورگه ولسوالی خدیر  بصورت پخته واساسی اعمار میگردد. بناً ازتمام شرکتهای ساختمانی که دارای جواز فعالیت ...

اعلان داوطلبی اعمار تعمیر تدریسی وتعمیرلیلیه موسسه تحصیلات عالی دولتی ولایت دایکندی

    دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت تحصیلات عالی اعمار تعمیر تدریسی و تعمیر لیلیۀ مؤسسه تحصیلات عالی ولایت دایکندی نمبر ارتباطی: MOHE/1884/NCB نوع بودجه:بودجه انکشافی 1. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا قسمتی از وجوه تخصیص داده شده ای سال 1393 , 1394 را از بودجه انکشافی جهت اعمار تعمیر تدریسی و تعمیر لیلیۀ مؤسسه تحصیلات عالی ولایت دایکندی ...

اعلان داوطلبی ترمیم وعریض سازی 30 کیلومتر سرک ازمنطقه جوزبرگرولسوالی میرامور الی منطقه تگاب لرگرولسوالی شهرستان

به اطلاع تمام شرکت های که دارای جواز فعالیت ساختمانی وسرکسازی میباشند رسانیده میشود اینکه : ریاست فواید عامه ولایت دایکندی میخواهد حدود 30 کیلومتر سرک را ازمنطقه جوز برگر ولسوالی میرامور الی منطقه تگاب لرگر ولسوالی شهرستان ترمیم وعریض سازی نمایند که حدود 6 کیلومتر آن نو احداث میباشد. بناً ازتمام شرکت های ساختمانی وسرکسازی که دارای جواز فعالیت ساختمانی ...

اعلان داوطلبی پروژه احداث هشت کیلومترسرک ازیرگین الی ناک چهارصدخانه ولسوالی میرامورولایت دایکندی

ریاست فواید عامه ولایت دایکندی میخواهد ساختمان هشت کیلومتر سرک را که ازمنطقه یرگین الی منطقه ناک چهارصد خانه ولسوالی میرامور میباشد را احداث نمایند. بناً ازتمام شرکتهای ساختمانی وسرکسازی که دارای جواز فعالیت ساختمانی وسرکسازی بوده وخواهان اشتراک درپروسه داوطلبی باشند دعوت میگردد تا ازتاریخ نشراعلان الی تاریخ 20 جوزای 1393 الی ساعت چهاربجه درخواستی های ...

اعلان داوطلبی ترمیم وعریض سازی 980 مترسرک هردوطرف پل تخاوی ولسوالی میرامورولایت دایکندی

ریاست فواید عامه ولایت دایکندی میخواهد 980 متر سرک هر دوطرف پل تخاوی مربوط ولسوالی میرامور  را ترمیم وعریض سازی نماید. بناً ازتمام شرکتهای ساختمانی وسرکسازی که دارای جواز فعالیت ساختمانی وسرکسازی بوده وخواهان اشتراک درپروسه داوطلبی باشند دعوت میگردد تا ازتاریخ نشراعلان الی تاریخ 20 جوزای 1393 الی ساعت چهاربجه درخواستی های خویش را به دفترریاست فواید عامه ...

اعلان داوطلبی قرار داد انترنت اداره شاروالی ولایت دایکندی

  اداره شاروالی دایکندی در نظر دارد تا انترنت مورد ضرورت اداره خویش را با در نظر داشت معیارات ذیل با کمپنی های مربوطه قرار داد نماید :   سرعت دانلود 512 KB در ثانیه. سرعت آپلود 256 KB در ثانیه.   لذا کمپنی های محترم می توانند غرض معلومات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 0765030277 0773891737 آمریت تهیه و خدمات

لیلام پرزه های استهلاکی وسایط اداره ولایت و ولسوالی های مربوطه

مدیریت تهیه و تدارکات ، آمریت تهیه و خدمات ، ریاست مالی و اداری ، اداره ولایت در نظر دارد تا به تعداد ( 61 ) قلم پرزه جات استهلاک شده وسایط اداره ولایت و ولسوالی های مربوطه خویش را طور لیلام طبق لیست ذیل : 1 - اکسل . 2 - کمانی . 3 - بطری . 4 - دیزل پمپ . 5 - تایر . 6 - جمپین . 7 - صفحه کلاج . و غیره لوازم به فروش برساند . لذا از کلیه افراد و اشخاصیکه تمایل خریداری پرزه جات فوق ...

صفحه ١ از ٢
«ابتداقبلی١٢بعدیانتها»

آخرین داوطلبی ها


تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت برای ولایت دایکندی محفوظ می باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و دیزاین توسط ممتاز هاست