وب سایت ولایت دایکندی

تازه ها: .
سه شنبه, ٠٨ حمل ١٣٩٦

تعداد 39 بست پستهای (5 الی 8 ) کمبود کارمندان ملکی وخدماتی قوماندانی امنیه ولایت دایکندی

يكشنبه, ٢٨ دلو -٢
نوشته شده توسط مدیر وب سایت

اعلان کارمندیابی ازطریق پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب ومعاش :

آمریت منابع بشری، به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره ســـالم تعداد (39) بست پستهای  (5 الی 8)کمبودکارمندان ملکی وخدماتی قوماندانی محترم امنیه را مطابق به تشکیل منظورشده شان به خاطر انتخاب کارکنان شایسته و کار فهم درپروسه رقابت آزاد قرارداده اند .

بناأً  به اطلاع تمام افراد واجدالشرایط رسانیده میشود که خودرادرپستهای کمبودذیل ازتاریخ (13/12/1392  برای بستهای (5) الی 4/1/1393 وبستهای ( 8,7,6  الی تاریخ  26/12/1392 ) کاندیدنمایند .

شماره

اداره مربوطه

نام بست

بست

تعداد بست

موقعیت

شرایط اختصاصی علاوه برماده 7و8 قانون کارکنان خدمات ملکی

ملاحظات

درجه تحصیل

رشته

سابقه کاری

1

قوماندانی امنیه

ملاامام آمریت اوپراسیون کندک عملیاتی

5

1

قوماندانی امنیه

فوق بکلوریا

 

 

 

2

قوماندانی امنیه

استاد مبلغ تنظیم لکچرهای دینی                      (آمریت عقیدتی وفرهنگی)

5

1

قوماندانی امنیه

فوق بکلوریا

 

 

 

3

قوماندانی امنیه

مامورتحریرآمریت پاسپورت

6

2

قوماندانی امنیه

بکلوریا

 

 

 

4

قوماندانی امنیه

مامور اد اری عقیدتی وفرهنگی

6

1

قوماندانی امنیه

بکلوریا

 

 

 

5

قوماندانی امنیه

مسئول اسناد ومدارک آمریت تعمیرات

6

1

قوماندانی امنیه

بکلوریا

 

 

 

6

قوماندانی امنیه

مسئول ملکیت های غیرمنقول آمریت تعمیرات

6

1

قوماندانی امنیه

بکلوریا

 

 

 

7

قوماندانی امنیه

ماموراجرائیه وکمپیوترکار آمریت مالی

6

1

قوماندانی امنیه

بکلوریا

 

 

 

8

قوماندانی امنیه

کامپیوترکارآمریت عقیدتی وفرهنگی

6

1

قوماندانی امنیه

بکلوریا

 

 

 

9

قوماندانی امنیه

دریور آمریت تعلیم وتربیه

7

1

قوماندانی امنیه

داشتن سند لایسنس ازمراجع دولتی

 

10

قوماندانی امنیه

دریور معاونت اداری

7

1

قوماندانی امنیه

داشتن سند لایسنس ازمراجع دولتی

 

11

قوماندانی امنیه

دریور امبولانس مرکزصحیه

7

1

قوماندانی امنیه

داشتن سند لایسنس ازمراجع دولتی

 

12

قوماندانی امنیه

دریور هماهنگی

7

1

قوماندانی امنیه

داشتن سند لایسنس ازمراجع دولتی

 

13

قوماندانی امنیه

دریور مشاوریت حقوقی قوماندانی امنیه

7

1

قوماندانی امنیه

داشتن سند لایسنس ازمراجع دولتی

 

14

قوماندانی امنیه

طباخ ق مفرزه خدماتی آمریت لوژستیک

7

1

قوماندانی امنیه

به مهارت وتجربه کاری ترجیح داده میشود

 

15

قوماندانی امنیه

دریور آمریت تعمیرات

7

1

قوماندانی امنیه

داشتن سند لایسنس ازمراجع دولتی

 

16

قوماندانی امنیه

قفل سازآمریت تعمیرات

7

1

قوماندانی امنیه

 

 

17

قوماندانی امنیه

میخانیک آمریت تعمیرات

7

1

قوماندانی امنیه

 

 

18

قوماندانی امنیه

گلکار آمریت تعمیرات

7

1

قوماندانی امنیه

 

 

19

قوماندانی امنیه

نجارآمریت تعمیرات

7

1

قوماندانی امنیه

سند فراغت ازمراکزآموزش فنی وحرفوی

 

20

قوماندانی امنیه

برقی آمریت تعمیرات

7

1

قوماندانی امنیه

//

 

21

قوماندانی امنیه

نلدوان آمریت تعمیرات

7

1

قوماندانی امنیه

//

 

22

قوماندانی امنیه

رنگمال آمریت تعمیرات

7

1

قوماندانی امنیه

//

 

23

قوماندانی امنیه

کارکن فنی آبرسانی آمریت تعمیرات

7

1

قوماندانی امنیه

سند فراغت ازمراکزآموزش فنی وحرفوی

 

24

قوماندانی امنیه

عمله کار آمریت تعمیرات

8

1

قوماندانی امنیه

 

 

25

قوماندانی امنیه

دریور ق مفرزه خدمات آمریت لوژستیک

7

1

قوماندانی امنیه

داشتن سند لایسنس ازمراجع دولتی

 

26

قوماندانی امنیه

سلمان ق مفرزه خدمات آمریت لوژستیک

7

1

قوماندانی امنیه

 

 

27

قوماندانی امنیه

طباخ حوزه امنیتی1

7

1

قوماندانی امنیه

به مهارت وتجربه کاری ترجیح داده میشود

 

28

قوماندانی امنیه

دسیتار طباخ حوزه امنیتی1

8

1

قوماندانی امنیه

//

 

29

قوماندانی امنیه

طباخ ماموریت سمت1

7

1

قوماندانی امنیه

//

 

30

قوماندانی امنیه

دریور آمریت ترافیک

7

1

قوماندانی امنیه

داشتن سند لایسنس ازمراجع دولتی

 

31

قوماندانی امنیه

دریور آمریت عملیات اطفائیه

7

1

قوماندانی امنیه

داشتن سند لایسنس ازمراجع دولتی

 

32

قوماندانی امنیه

خدمه امبولانس

8

1

قوماندانی امنیه

 

 

33

قوماندانی امنیه

عمله آشپز خانه ق مفرزه خدماتی آمریت لوژستیک

8

4

قوماندانی امنیه

بلدیت ومهارت درپخت وپز غذاهای مروج داخلی

 

34

قوماندانی امنیه

خادم صفاکارمسجد

8

1

قوماندانی امنیه

 

 

35

قوماندانی امنیه

امربرآمریت دفتر

8

1

قوماندانی امنیه

 

 

اشخاص واجد الشرایط میتوانند فورمه های درخواستی را از ساعت (8:30) قبل از ظهر الی (3:30) بجه بعد از ظهر ازآمریت منابع بشری ولایت اخذ و بعد از خانه پری دقیق وضمیمه نمودن اسناد لازمه دوباره به این آمریت بسپارند در صورت ضرورت به نمبر تیلفون های ( 0772130027 ویا 0708130848 ) تماس گیرند معلومات لازم داده خواهند شد.

 

لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

 1. برای جدید الشمولان (نصب کاپی اسنادمعتبرتحصیلی وکاپی تذکره ) همراه فورمه الزامی است .
 2. برای مامورین رسمی (نصب اصل کارت خلص سوانح همراه مهروموافقه ریاست مربوطه )همراه فورمه ضروری است .
 3. خانه پری فورم کاریابی به اساس واقعیتها وبدون قلم خورده گی باشد.
 4. قبل ازخانه پری فورم درانتخاب بست موردنظر، بادرنظرداشت شرایط آن دقت نمائیدزیراازتبدیلی بست وفورمه های خانه پری شده قبل ازقبل معذرت خواسته میشود .

توجه: خدمات ملکی متعلق به تمام مردم افغانستان است همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد میتوانند در این پروسه رقابتی اشتراک فعال نمایند در هنگام مراجعه یک قطعه فوتو و اسناد تحصیلی خویش را همراه داشته باشید بعد از سپری شدن تاریخ معینه درخواستی پــــــذیرفــــــــته نمــیشود.

قابل توجه کاندیدان محترم: به اساس فرمان شماره (92) مورخ 6/9/1392 مقام محترم ریاست جهوری اسلامی افغانستان (هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست های نظامی وغیرخدمات ملکی، درجریان پروسه تعیینات با استفاده ازواسطه درتقررشان اقدام نمایند، ازاشتراک درپروسه رقابتی همان بست، محروم میگردند.)

 

لوایح وظایف

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : مامور اداری

v وزارت و یا اداره:  داخله

v موقعیت :

v ریاست :

v کودنمبر

v رتبه/بست: 6

v تعداد بست: (1)

v گزارش به :

v گزارش از : ندارد

v تاریخ:

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مامور اداری مسؤل اجراء و فراهم آوری خدمات اداری  و کمپیوتری به این مدیریت میباشد.

.......................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب نمودن مکاتب ، اسناد ، استعلام و پیشنهاد در کمپیوتر .
 2. اصدار تمام مکاتب ریاست های ذیربط .
 3. تکثیر هدایات به مراجع مربوط .
 4. اجرای امور محوله به وقت و زمان معین آن در جهت براورده شدن اهداف اداره به هدایت امر مربوطه .
 5. اگاهی از نتایج متوقعه انجام امور محوله .
 6. حفظ و نگهداری اسناد محرم و تنظیم آن در دوسیه ها .
 7. فراهم آوری تسهیلات اداری و دفترداری به اداره .
 8. ثبت ، راجستر و رسیده گی به مکاتب و پیشنهادات واصله از مراجع ذیصلاح .
 9. تهیه گزارشات نوبتی و اخذ یک کاپی از اسناد از کمپیوتر .
 10. اجرای سایر امور در جهت کسب اهداف اداره .

.........................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازمه :

حداقل درجه تحصیل :سند فراغت بکلوریا یا بالاتر از آن از موسسات رسمی ، تعلیمی داخل یا خارج کشور ترجیع داده میشود.

تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):به تجربه کاری ارجحیت داده میشود.

مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل  خدمت و غیره)

 • دانش و توانائی بکاربردن پروگرام های کمپیوتر
 • تسلط بر زبان های دری و پشتو.

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : کمپیوتر کار

v وزارت و یا اداره:  داخله

v موقعیت :

v ریاست :ق امنیه ولایت

v کودنمبر :

v رتبه/بست: 6

v تعداد بست: (1)

v گزارش به :امریت

v گزارش از : ندارد

v تاریخ:

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اجراء و فراهم آوری خدمات اداری  و کمپیوتری به این مدیریت میباشد.

.......................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب نمودن مکاتب ، اسناد ، استعلام و پیشنهاد در کمپیوتر.
 2. پیشبرد تمام امورات کمپیوتری در دفتر.
 3. تکثیر هدایات به مراجع مربوط
 4. ترتیب جدول معاشات بطور ماهوار درکمپیوتر
 5. اجرای سایر امور در جهت کسب اهداف اداره .
 6. تحریر مکتوب ها درکمپیوتر بصورت دقبق
 7. ترتیب پلان کاری ماهوار –ربع وار و سالانه
 8. اجرای سایر وظایف که از طرف امر به وی سپرده میشود طبق احکام قانون

.........................................................................................................................................................

حداقل درجه تحصیل :سند فراغت  صنف دوازدهم   از موسسات رسمی ، تعلیمی داخل کشور ترجیع داده میشود.

تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):به تجربه کاری ارجحیت داده میشود.

 • دانش و توانائی بکاربردن پروگرام های کمپیوتر
 • تسلط بر زبان های دری و پشتو

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : مامور تحریر

v وزارت و یا اداره:  داخله

v موقعیت :

v ریاست : ق امنیه ولایت

v کودنمبر :

v رتبه/بست: 6

v تعداد بست: (1)

v گزارش به :  مدیریت پاسپورت

v گزارش از : ندارد

v تاریخ:

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تحریر ،  ثبت پاسپورت بعد از اصلاح نواقص قانونی و تخنیکی و راجع ساختن ان به مراجع مربوطه آن .

.......................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تحریر پاسپورت بعد از اصلاح نواقص قانونی و تخنیکی.
 2. راجع نمودن  پاسپورت  و نصب فوتو به مدیریت پاسپورت ولایتی.
 3. درج نمبر عمومی پاسپورت در  اسناد و امضا در صفحه ملاحظات منحیث مسول تحریر .
 4. ترتیب ، تنظیم و تسلیم ویزه های پاسپورت به معتمد مربوط.
 5. ترتیب و تنظیم اسناد و راپور های احصائیوی به شکل سافت کاپی و هارد کاپی در دفتر.
 6. ارائیه مشوره های سودمند جهت برآورده شدن اهداف اداره .
 7. تنظيم اموردفتر از قبيل نگهداري کتابهای و دوسیه های کاری  از طريق ايجاد سيستم های کمپیوتری و  استفاده موثر و عادلانه از امكانات كاري
 8. بلند بردن سطح دانش و مهارت های ضروری ماموران اين بخش
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف امور به وی سپرده میشود طبق قانون

.........................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازمه :

حداقل درجه تحصیل :سند فراغت بکلوریا یا بالاتر از آن از موسسات رسمی ، تعلیمی داخل یا خارج کشور ترجیع داده میشود.

تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):حداقل6 ماه تجربه در بخش دفترداری یا یک سال تجربه .

 • دانش و توانائی بکاربردن پروگرام های کمپیوتر مانند برنامه های افس ( ورد ، اکسیل ، پاورپاینت .)
 • تسلط بر زبان های دری و پشتو انگلیسی

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : مامور بودجه

v وزارت و یا اداره:  داخله

v موقعیت :

v ریاست : قوماندانی

v کودنمبر :

v رتبه/بست:6

v گزارش به : آمر تعمیرات

v گزارش از : ندارد

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم اموربودجه تطبیق آن مطابق به برنامه هاي كاري و ارایه گزارش نوبتی به مراجع مسول وذیصلاح.

.......................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

1)      .انسجام وترتیب پلان برای آماده ساختن بودجه آمریت تعمیرات قوماندانی

2)      .مراقبت ازتنظیم،ثبت،نگهداشت وتجدید مداوم شاخص های پلانی بودحوی به شکل سیستماتیک در دیتابیس

3)      ارائیه طرح ها ونظریات جهت اجرای بهترامورو اجرای سائرامور در جهت کسب اهداف اداره

4)      پلان کردن تمامی فعالیت های که مطابق پلان های عملیاتی سالانه سهمیه ریاست پلان میباشد.

5)      تهیه و تر تیب گزارشات نوبتی از اجراات به صورت یومیه، ماهوار، ربع وار و سالانه به امر مستقيم.

6)      رسیدگی به مشکلات خاص حین طرح و تطبیق بودجه و آگاهي ازنتائج متوقعه انجام وظايف محوله.

7)      جمع آوری احصایه ها و تحلیل آن جهت ترتيب هر بهتر بودجه

8)      اجراي امورمحوله دروقت زمان معين درجهت كسب اهداف اداره به هدايت امرمربوطه

.........................................................................................................................

مواصفات:

v حد اقل درجه بکلوریا و بالاتر از آن از موسسات رسمی ، تعلیمی داخل و یا خارج کشور ترجیح داده میشود.

v تجارب لازمه(نوع ومدت زمان تجربه) بدون درنظر داشت تجربه کاری .

v مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل خدمت و غیره).

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : ماموراسنادو مدارک

v وزارت و یا اداره:  داخله

v موقعیت :

v ریاست : ق امنیه ولایت

v کودنمبر :

v رتبه/بست: 6

v تعداد بست: (1)

v گزارش به : امریت تعمیرات

v گزارش از : ندارد

v تاریخ:

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تحریر، ترتیب هدایت نامه ها، احکام ، ا وامر، مکاتب ،پیشنهادات و صادر نمودن آن به مراجع مسئول و ذیربط.

.......................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تحریر و ترتیب جریان مراسلات ، ثبت و ارسال آنها به مراجع مربوط  .
 2. آگاهی  ازایجاد سیستم کنترول دایمی از اجراات ، احکام ، هدایات و تصاویب.
 3. تکثیرهدایات جلسات به شعبات مربوط.
 4. ثبت نمودن مکاتیب ، پیشنهادات و اسناد در فایل های مربوطه.
 5. تنظیم و اخذ مصوبات ، پروتوکول ها ، فیصله ها و پلانهای تدابیری
 6. برسی از تحریر وترتیب مکاتیب و پیشنهادا ت عنوانی ریاست مربوطه .
 7. نظارت ، کنترول و تسلیمی اسناد مربوط
 8. مراقبت ، حفظ و نگهداری اسناد دوسیه های دفتر.
 9. ارایه راپور و گزارش به مرجع مربوط.

.........................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازمه :

 • · حداقل درجه تحصیل :سند فراغت بکلوریا یا بالاتر از آن از موسسات رسمی ، تعلیمی داخل یا خارج کشور ترجیع داده میشود.
 • · تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):به تجربه کاری ارجحیت داده میشود.
 • دانش و توانائی بکاربردن پروگرام های کمپیوتر
 • تسلط بر زبان های دری و پشتو

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : مامور اجرائیه  کمپیوتر کار

v وزارت و یا اداره: امور داخله

v موقعیت : کابل

v ریاست :

کودنمبر :

v

v رتبه/بست: 6

v تعداد بست: (1

v گزارش به :

v گزارش از : ندارد

v تاریخ:

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اجراء و فراهم آوری خدمات اداری  و کمپیوتری به این مدیریت میباشد.

.......................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تایب  نمودن مکاتب ، اسناد ، استعلام و پیشنهاد در کمپیوتر .
 2. پیشبرد تمام امورکمپیوتری در دفتر.
 3. اصدار تمام مکاتب ریاست های ذیربط .
 4. تکثیر هدایات به مراجع مربوط .
 5. اجرای امور محوله به وقت و زمان معین آن در جهت براورده شدن اهداف اداره به هدایت امر مربوطه .
 6. حفظ و نگهداری اسناد محرم و تنظیم آن در دوسیه ها .
 7. ثبت ، راجستر و رسیده گی به مکاتب و پیشنهادات واصله از مراجع ذیصلاح .
 8. اجرای سایر امور در جهت کسب اهداف اداره .
 9. اجرای سایر اموراتیکه ازطرف امر به وی سپرده میشود مطابق قانون

.........................................................................................................................................................

حداقل درجه تحصیل :سند فراغت بکلوریا یا بالاتر از آن از موسسات رسمی ، تعلیمی داخل کشور ترجیع داده میشود.

تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):به تجربه کاری ارجحیت داده میشود.

 • دانش و توانائی بکاربردن پروگرام های کمپیوتر
 • تسلط بر زبان های دری و پشتو

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان : مامور  ثبت و معتمد  پاسپورت

v وزارت و یا اداره: امور داخله

v موقعیت : ق زون

v ریاست :ق امنیه ولایت

v کودنمبر :

v رتبه/بست:6

v تعداد بست: 1

v گزارش به :امریت پاسپورت

v گزارش از : ندارد

v تاریخ:

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اخذ پاسپورت های سفید و ثبت ان در کتاب مخصوص  حفظ و نگهداری و توزیع ان طبق هدایت امر مربوط

.......................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ثبت  تمام اسناد مربوط به پاسپورت .
 2. سپردن پاسپورت های بدون نقصیه به مسول تحریر .
 3. ثبت و اندراج پاسپورت ها درکتاب مخصوص .
 4. درج شهرت مکمل  مراجعین  دردفتر اندراج
 5. حفظ و نگهداشت پاسپورت های سفید دردیپو
 6. تسریع و هم اهنگی پروسه فراهم اوری تسهیلات دفتری
 7. اخذو تسلیمی پاسپورت طیق هدایت امر مریوط
 8. ترتیب پلان کاری ماهوار – ربع وار و سالانه
 9. اجرای سایر امور در جهت کسب اهداف اداره

 

.........................................................................................................................................................

حداقل درجه تحصیل :سند فراغت بکلوریا یا بالاتر از آن از موسسات رسمی ، تعلیمی داخل کشور ترجیع داده میشود.

تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):به تجربه کاری ارجحیت داده میشود.

 • دانش و توانائی بکاربردن پروگرام های کمپیوتر
 • تسلط بر زبان های دری و پشتو انگلیسی

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : مسول ملکیتهای غیر منقول

v وزارت و یا اداره: امور  داخله

v موقعیت :

v ریاست : ق امنیه ولایت

v کودنمبر :

v رتبه/بست: 6

v گزارش به : امریت تعمیرات

v گزارش از : ندارد

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مسول اجرا و فراهم اوری خدمات اداری و کمپیوتری به این مدیریت میباشد

 

.......................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

1)      ترتیب نمودن مکاتیب اسناد استعلام و پیشنهاد درکمپیوتر

2)      اصدار تمام مکاتیب ریاست های ذیربط

3)      ترتیب فورم های  تعمیراتی طبق هدایت امر مربوط

4)      ثبت نمودن مکاتیب ، پیشنهادات و اسناد در فایل های مربوطه.

5)      ثبت راجستر و رسیده گی با مکاتیب و پیشنهادات واصله از مراجع مریوط

6)      طی مراحل نمود ن اسناد تعمیراتی ملکیتهای  غیر منقول

7)      مراقبت ، حفظ و نگهداری اسناد دوسیه های دفتر.

8)      ارایه راپور و گزارش به مرجع مربوط.

9)      اجرای سایر امور در جهت کسب اهداف اداره

.........................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازمه :

v حداقل درجه تحصیل :سند فراغت بکلوریا یا بالاتر از آن از موسسات رسمی ، تعلیمی داخل یا خارج کشور ترجیع داده میشود.

v تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):به تجربه کاری ارجحیت داده میشود.

v مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل  خدمت و غیره)

 

لایحه وظایف  کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : مدیر  پلان گذار

v وزارت و یا اداره: امور داخله

v موقعیت : کابل /

v ریاست :

v کودنمبر : :

v رتبه/بست:5

v تعدادبست /1

v گزارش به :

v گزارش از : ندارد

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: همکاری درمورد ترتیب پلان و پروژه های ساختمانی و حسابی وزارت با امر بخش

........................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب نمودن مکاتب ,اسناد ,استعلام .و پیششنهاد درکمپیوتر
 2. پیشبرد تماو امورات کمپیوتری دردفتر
 3. معلومات و جمع آوری ارقام درمورد پلانهای پیشبینی شده امور ساختمانی
 4. ابلاغ پبلت انکشافی ریاست بعد از منظوری به شعبات مربوط
 5. ارائیه پیشرفت کار پروژه های ساختمانی ,ترمیماتی تحت کار به شعبات مربوط
 6. ارسال نقشه ها برآورده شده و فرمایشات به مراجع مربوط
 7. ارسال بل های قیمت دار پروژه های تحت کار بعد از کنترول و تصدیق بمرجع مربوط
 8. ارئیه گذارش راپور ماهوار ربع وارسالانه  به امر مربوط
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف امر مربوط به وی سپرده میشود

.......................................................................................................................................

مواصفات:

v حد اقل درجه فوق  بکلوریا و بالاتر از آن از موسسات رسمی ، تعلیمی داخل کشور ترجیح داده میشود.

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه :میخانیک

v وزارت و یا اداره: امور داخله

v موقعیت :

v ریاست :

v کودنمبر :

v رتبه/بست7

v گزارش به :

v گزارش از : ندارد

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ترمیم ورفع نواقص تخنیکی سیستم برقی والکترونیکی ماشین موتر.

.......................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

1)       توجه خاص وبرداشت مسولیت فنی وتخنیکی درحصه ترمیم سیستم برقی والکترونیکی ماشین موتر.

2)      کنترول ازسیستم برق دراوقات چالانی ماشین موتر بمنظورجلوگیری از بروز مشکلات فنی وتخنیکی.

3)      ارائیه نظر مشخص فنی وتخنیکی دررابطه به ترمیم ورفع نواقص تخنیکی سیستم برقی والکترونیکی ماشین  موتر.

4)       کنترول ازسیستم ماشین های دیزلی وپطرولی دراوقات چالانی مشکلات عاید نگردد.

5)       پیش بینی های لازم فنی وتخنیکی غرض رفع نیازمندی ها در عرصۀ تدارک پرزه جات و امور ترمیماتی وسایط       وماشین الات.

6)      تبدیل پرزه جات ترمیم طلب سیستم برقی والکترونیکی وطی مراحل ان به مراجع مسول وذیربط .

7)       ارائه پیشنهادات سازنده و ابتکاری غرض رفع عوارض وسایط به طریقه معقول ومناسب آن.

8)       ارائه طرح ها غرض انکشاف و توسعه فعالیت تخنیکران و رشد ظرفیت کاری آنها

اجرای سایروظایف که مرتبط به حرفه که از طرف  مراجع مسول به وی سپرده میشو

 

 

 

.....................................................................................................................................

مواصفات:

v داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی یا مهارت و تجربه کاری .

v توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه

 

وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : ملا امام

v وزارت و یا اداره: امور داخله

v موقعیت :

v ریاست : ق امنیه ولایت

v کودنمبر :

v رتبه/بست:5

v گزارش به : مدیریت عقیدتی فرهنگی

v گزارش از : ندارد

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه:..امامت پنج وقت نماز در مسجد

.......................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

1)   امامت پنج وقت نمازدرمسجد مربوط.

2)   آموزش مسايل ديني براي افسران ،ساتنمنان ،سربازان وطلاب مسجد

3)   ارائيه طرح ها به منظوربهبود مسجد مربوط

4)   تشويق وترغيب نماز گزاران  مسجد به منظوراشتراك درنمازهاي جماعت.

5)   ايراد خطبه هاي نمازجمعه در مسجد ق مربوط

6)   اجرای سائرامور در جهت کسب اهداف اداره.

7)     تبلیغ امر بمعروف و نحی انلمنکر درمسجد به نماز گذاران

 

.......................................................................................................................................................

مواصفات:

v حد اقل درجه فوق بکلوریا و بالاتر از آن از موسسات رسمی ، مدارس مسلکی دینی و یا پوهنحی شریعات  کشور ترجیح داده میشود.

v تجارب لازمه(نوع ومدت زمان تجربه) بدون درنظر داشت تجربه کاری .

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.................................................................................................................................................

 • · عنوان وظیفه :  برقی
 • · وزارت و یا اداره: امور  داخله
 • · موقعیت :
 • · ریاست :
 • · کودنمبر :
 • · رتبه/بست: 7
 • · تعداد بست: (1)
 • · گزارش به
 • · گزارش از : ندارد
 • · تاریخ:

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه:. کنترول از جنراتور، شناخت پرزه جات آن و بلدیت در رشته برق آبی و اتصال آن

...................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. توجه جدید ترمیم وسایل برقی درحصه سیستم برق از قبیل برج برق. فیوزبکس ها- سوچبورد سیستم لین دوانی.
 2. 2. ارایه نظر مشخص جهت بهبود سیستم برق تعمیرمرکزی و دیگر دوایر-که مربوط وزارت داخله قرار دارد.
 3. 3. تطبیق اوامر مدیرمربوطه ودیگر آمرین ذیصلاح ریاست خدمات جهت – بهبود اجراآت کاری.
 4. اطاعت و راپور دهی منظم از اجراآت کاری به مدیرمربوطه و یا مدیر عمومی در صورت ضرورت به ریاست محترم خدمات
 5. لین دوانی سیستم برق درتعمیرات جدید و پایه های برق

 

 

...................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازمه :

 • § حداقل درجه تحصیل :
 • داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی یا مهارت و تجربه کاری
 • § تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):
 • به تجربه کاری ارجحیت داده میشود.
 • § مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل  خدمت و

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه :نجار

v وزارت و یا اداره: امور داخله

v موقعیت : کابل

v ریاست :

v کودنمبر :

v رتبه/بست7

v گزارش به :

v گزارش از : ندارد

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه ترمیم میزها، چوکی ها، الماری ها، دروازه ها، قالب بندی و اجرای سایر امور مربوط به نجاری

...................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترمیم میزها، چوکی ها، الماری ها، دروازه ها، قالب بندی و اجرای سایر امور مربوط به نجاری
 2. حفظ و نگهداری افزار کاری که از جانب دولت برایش سپرده میشود.
 3. درحال امکان ساختن الماری های دفاتر دواره و کلکین، فرفه ها، پارتیشن ها و غیره امورات که مربوط نجاری باشد
 4. آمرین  دربعضی اوقات هدایت داده میشود.
 5. راپور دادن از اجراي وظايف ا نجام شده.

 

.....................................................................................................................................

مواصفات:

v داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی یا مهارت و تجربه کاری .

v توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : نلدوان

v وزارت و یا اداره:  امور داخله

v موقعیت : کابل

v ریاست :

v کودنمبر :

v رتبه/بست: 7

v تعداد بست:1

v گزارش –

v گزارش از : ندارد

v تاریخ:

...................................................................................................................................................

هدف وظیفه: كارگرفني نلدوان تحت رهبري مديرامورترميمات و اجراات مستقيم وظيفه فعال نگهداشتن سيستم ابرساني  رياست  را به عهده دارد.

...................................................................................................................................................

وظايف، صلاحيت ها و مسوليتها:

 1. رفع نواقص عملی در سیستم آبرسانی تعمیرات مربوط .
 2. 2. کنترول به موقع و همه روزه از سیستم آبرسانی تشناب ها، پارک ها، چمن ها.
 3. 3. نصب ،ترمیم وسایل و تجهیزات سیستم آبرسانی و کانالیزسیون.
 4. 4. تجدید و ترمیم شبکه های آبرسانی و کانالیزسیون.
 5. 5. مراقبت دوامدار از ذخیره آب و سیستم نلدوانی در تعمیر.
 6. 6. ارایه نظر مشخص و ترتیب لست ضروریات مربوط سیستم آبرسانی و مراقبت جدی آن.
 7. اطاعت از اوامر مقامات محترم ذیصلاح مربوطه
 1. انجام ترميمات تشخيص شده در مربوطات ریاست.
 2. حفاظت ومراقبت اشيا و لوازم ايكه مربوط شبكه ابرساني اند
 3. مراقبت از شيردهن ها، نل ها و سيستم تشناب هاي مربوطات ریاست
 4. مراقبت دوامدار از ذخیره آب و سیستم نلداونی درتعمیر.

 

 

 

.............................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازمه :

حداقل درجه تحصیل :داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی یا مهارت و تجربه کاری

تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):به تجربه کاری ارجحیت داده میشود.

مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل  خدمت و غیره)

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

 • · عنوان وظیفه : آشپز
 • · وزارت و یا اداره:  داخله
 • · موقعیت :
 • · ریاست : ق
 • · کودنمبر-
 • · تعداد بست: 1
 • · گزارش –
 • · گزارش از : ندارد
 • · تاریخ:

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه:. طبخ مواد غذایی غرض صرف طعام مامورین.

...................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. پخت وپزوتوزیع طعام چاشت کارمندان وغذای سه وقت.
 2. رعایت حفظ الصحه درپخت وپزطعام.
 3. استفادۀ درست ظروف موردضرورت طباقی.
 4. شست و شوی مواد قابل طبخ و آماده سازی آن برای طبخ.
 5. مسوابت و مصونیت مواد غذای را درنظر داشته باشد .

........................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازمه :

بلدیت و مهارت در پخت و پز غذاها ی مروج داخلی

به تجربه کاری ارجحیت داده میشود.

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه :معمار( گلکار)

v وزارت و یا اداره: امور داخله

v موقعیت :

v ریاست :

v کودنمبر :

v رتبه/بست7

v گزارش به : امریت تعمیرات

v گزارش از : ندارد

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه پیشبرد امور معماری /گلکاری آمر یت تعمیرات

.................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تثبیت ساحات تخریب شده و قابل ترمیم تعمیرات مربوط آمریت تعمیرات
 2. انجام امور ترمیمات جاری و اعمار برخی تأسیسات کوچک تعمیرات.
 3. حفاظت و مراقبت از وسایط امور معماری که به دسترس دفاتر قرار داده مشود.
 4. تسلیم گیری مواد تعمیراتی واشنراک در جریان خریداری مواد تعمیراتی.
 5. استفاده معقول و مناسب  با اصل صرفه جویی در جریان استفاده از مواد به منظور ترمیمات جاری تعمیر آمریت تعمیرات
 6. انجام سایر امور که ایجاب ترمیم ساختمانی وتعمیراتی را می نماید.

.

 

.....................................................................................................................................

مواصفات:.

v مهارت و تجربه کاری .

v توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه

 

وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه :کارکن فنی ابرسان

v وزارت و یا اداره: امور داخله

v موقعیت : ق زون

v ریاست : ق امنیه ولایت

v کودنمبر :

v رتبه/بست:7

v گزارش به : امریت تعمیرات

v گزارش از : ندارد

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: توزیع اب برای بخشهای ق امنیه بطور نوبتی به شعبات و فعال نگهداشتن واترپمپ ها ...................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. 1. توزیع اب دروقت ضرورت  یا طبق تقسیم اوقات
 2. 2. فعال نگهداشتن واتر پمپ های مربوط و مواظبت از ان
 3. 3. داشتن وسایل  ضروری برای  فعال ساختن  واتر پمپ ها
 4. 4. داشتن  روعنیات و تیل مورد ضرورت واترپمپ
 5. 5. ابیاری ساحات سبز و اصلاح شده از قبیل درختان –چمنها –گل ها درمحوطه ق مربوط
 6. 6. اجرای سایر وظایف که از طرف امر به وی سپرده میشود .

...................................................................................................................................................

مواصفات:

v داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی یا مهارت و تجربه کاری .

v      توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه -     استاد مبلغ نطیم لکچرها ی دینی

v وزارت و یا اداره:  امورداخله

v موقعیت :

v ریاست :ق امنیه ولایت

v کودنمبر—

v رتبه/بست: (5

v تعداد بست: (1

v گزارش به : مدیریت عقیدتی و فرهنگی

v گزارش از : ندارد

v تاریخ:

...................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تدریس رشته (          )به شکل نظری (تیوری)به معلمین

...................................................................................................................................................

وظايف، صلاحيت ها و مسوليتها:

 1. سهم گیری درتدریس دریک هفته درصورت عضویت به و مسلکی اداره
 2. 2. آماده نمودن پوستر و نشریه های تبلیغاتی و تکثیر ان به تمام مربوطات ووزارت
 3. 3. برگزاری محافل جهت تبلیغ مضامین دینی و اسلامی
 4. 4. نصب شعارها و پوستر ها تبلغاتی دردیوارهای وزارت
 5. 5. تهیه لکچر نوت ها ی مضامین مربوطه و تهیه پلان درسی روزانه و هفته وار و ماهوار و سالانه برای تدریس مضامین که مکلف به تدریس ان میباشد
 6. 6. همکاری و ارائیه نظر غرض بهبود امور تدریسی و ارتقا سویه محصلین دردیپارنمت
 7. ترتیب تنظیم نتایج امتحانات هر سمستر و امتحانات صنفی متعلمین دردیپارتمنت
 1. همکاری همه جانبه درتهیه و ترتیب پلانهای تعلیمی و مفردات درسی با اداره طبق ضرورت درایام سال تعلیمی و ایام رخصتی
 2. اشتراک درکمیسون ها ی که غرض بهبود امور تعلیمی تربیتی فعالیت مینماید
 3. ارائیه مشوره های سوئمند جهت براورده شدن اهداف اداره و حل مشکلات وظیفوی به مدیر دیپارتمنت
 4. اجرای سائر امور درجهت کسب اهداف اداره

 

 

.............................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازمه :

حداقل درجه تحصیل :سند فراغت فوق بکلوریا یا بالاتر از ان از موسسات رسمی ,مدرسه دینی مسلکی داخل کشور  کشور ترجیح داده میشود

آشنایی با برنامه های کمپیوتر

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

 • · عنوان وظیفه :رنگمال
 • · وزارت و یا اداره:  امور داخله
 • · موقعیت :
 • · ریاست :ق امنیه ولایت
 • · کودنمبر :
 • · رتبه/بست: 7
 • · تعداد بست: (1
 • · گزارش به : امریت تعمیرات
 • · گزارش از : ندارد
 • · تاریخ:

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه:.حفظ و نگهداشت وسایل رنگمالی و رنگ نمودن تعمیرات بعد از بررسی هیت فنی

...................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. رنگمالی تعمیرات و دفاتر مربوط
 2. اخذ رنگ از معتمد جنسی و استعمال ان دروقت ضرورت
 3. استفاده درست از وسایل رنگمالی و پاک نگهداشتن ان
 4. استعمال رنگ بطور فنی و ترکیب مواد رنگمالی
 5. ارائیه گذارش راپور اجراات کار به امر مربوط

 

........................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازمه :

حداقل درجه تحصیل :داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی یا مهارت و تجربه کاری

تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):به تجربه کاری ارجحیت داده میشود.

مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل  خدمت و غیره)

 

وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : عضو مسلکی سکشن صنف 1 ممر روغنیات

v وزارت و یا اداره:  داخله

v موقعیت :

v ریاست :

v کودنمبر :

v رتبه/بست: 7

v گزارش به : سکشن صنف

v گزارش از : ندارد

...................................................................................................................................................

هدف وظیفه: طی مراحل فورم های حواله جات  مواد  محروقاتی ممر روغنیات و چوب و ترتیب فورمه های حواله جات و مصارفات طبق هدایت آمر مربوط

...................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 

1)      طی مراحل نمودن فورم حواله جات برویت اسناد قانونی (چارت صرفیه).

2)      ثبت و راجستر اسناد (محروقاتی ممر روغنیات و چوب). به فایل ها و دوسیه های مربوطه.

3)      ترتیب راپور رسید ها، معلومات جنس از صورت موجودیت و عدم موجودیت ان.

4)      اجراات مکاتیب اداری و حواله از جمع تحویل دار مجرایی ان به خرچ معتمد به دفتر جنسی.

5)      حصول اطمینان ازراپوررسید مجرایی جنس به مراجع مربوطه.

6)      تهیه  و ترتیب راپور رسید یا فورم (م7) به جمع معتمد محسوبی اجناس و مواد (محروقاتی ممر روغنیات و چوب)..

7)      اگاهی و اطمینان از موجودیت اجناس، مواد (محروقاتی ممر روغنیات و چوب).داخل دیپو.

8)      تهیه ،ترتیب و ارایه گزارش کاری به مرجع مربوط

 

 

.........................................................................................................................................................

مواصفات:

v حد اقل درجه فارغ صنف نهم  و بالاتر از آن از موسسات رسمی ، تعلیمی داخل و یا خارج کشور ترجیح داده میشود.

تجارب لازمه(نوع ومدت زمان تجربه) بدون درنظر داشت تجربه کاری

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : دریور

v وزارت و یا اداره:  داخله

v موقعیت

v ریاست

v کودنمبر-

v رتبه/بست: 7-=

v تعداد بست: 1

v گزارش به -

v

v گزارش از : ندارد

v تاریخ:

...................................................................................................................................................

هدف وظیفه: وارسی از حفاظت ، مراقبت واسطه نقلیه مربوطه طبق رهنمود تخنیکی برای فعالیت مجدد و عرضه خدمات مربوط.

...................................................................................................................................................

 1. رانندگی واسطه نقلیه مربوط طبق پلان شعبه.
 2. حفاظت و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه طبق رهنمود تخنیکی.
 3. وارسی از عوارض تخنیکی، واسطه نقلیه مربوطه و ارایه گزارش آن به سر دریور و مدیر تخنیک برای فعالیت مجدد و عرضه خدمات مربوط.
 4. اخذ روغنیات مورد ضرورت به رویت حواله رسمی و ارایه سند مصرف آن به مدیر روغنیات.
 5. چک نمودن واسطه نقلیه از لحاظ ضرورت مندی تبدیلی سایر روغنیات و درخواست مطالبه آن  به مرجع مربوطه.
 6. پاک نمودن واسطه مربوطه از طرف شب و ایام تعطیل در پارک وزارت.

.........................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازمه :

حداقل درجه تحصیل :داشتن سندلایسنس از مراجع دولتی یا مهارت و تجربه کاری

تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):به تجربه کاری ارجحیت داده میشود.

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : قفل ساز

v وزارت و یا اداره: امور داخله

v موقعیت : /

v ریاست : ق امنیه ولایت

v کودنمبر :

v رتبه/بست:7

v گزارش به :امریت تعمیرات

v گزارش از : ندارد

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ترمیم قفل ها دروازه ,میز ,کلکین ,الماری ,و غیره

.......................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. حفظ نگهداشت وسایل مربوط
 2. تسیلم شدن قفل و ترمیم ان دروقت ضرورت
 3. اخذ قفل ها از معتمد بخش و نصب ان دروقت ضرورت
 4. تحویل دهی قفل های از کارافتاده به معتمد مربوط
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف امر به وی سپرده میشود
 6. ارایه گذارش کاری به امر مربوط
 7. ترمیم قفل ها بر وقت و زمان مربوطه

 

.....................................................................................................................................

مواصفات:

 • ·
 • · توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : عمله طباخ

v وزارت و یا اداره:  امورداخله

v موقعیت :

v ریاست :

v کودنمبر

v رتبه/بست: 8

v تعداد بست: 1

v گزارش به :

v گزارش از : ندارد

v تاریخ:

...................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ترتیب وتنظیم ظروف طعام خوری درجاهای مخصوص  و نگهداری آن.

 

...................................................................................................................................................

وظايف، صلاحيت ها و مسوليتها:

 1. ترتیب وتنظیم میزها ، تنظیف صالون طعام خوری کلوپ وسایرمحافل.
 2. ترتیب وتنظیم ظروف طعام خوری درجاهای مخصوص نگهداری آن.
 3. توزیع وجمع آوری ظروف ازروی میزهای صالون.
 4. توزیع غذای سه وقته محل کاروزارت.
 5. اجرای سایرامورتشریفاتی محافل ومجالس خارج وزارت درصورت ضرورت.
 6. تطبیق حفظ الصحۀ صالون ها،میزها،چوکی هاوظروف غذاخوری.

 

.........................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازمه :

 • · حداقل درجه تحصیل : مهارت و تجربه کاری ترجیع داده میشود.

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : عمله کار

v وزارت و یا اداره:  داخله

v موقعیت :

v ریاست :

v کودنمبر :

v رتبه/بست: 8

v تعداد بست: (1)

v گزارش به : مدیریت حفظ مراقبت

v گزارش از : ندارد

v تاریخ:

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مسوول پاكي و صفايي و انتقال مكاتيب طبق هدايت به ادارات مربوطه دارد.

...................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. مراعات نوكريوالي كه توسط آمرمستقيم ترتيب ميگردد
 2. پاك نگهداشتن دواير و صحن حويلي رياست .
 3. انتقال محفوظ مكاتيب به ادارات ايكه هدايت داده ميشود.
 4. در وقت آغاز کار و ختم کار مواظبت از دفتر.
 5. مواظبت و مراقبت از اجناس ، لوازم دفاتر و غیره .
 6. ساير وظايف ايكه از طرف آمر مستقيم به وي سپرده ميشود

 

 

.........................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازمه :

 • § حداقل درجه تحصیل :
 • داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی یا مهارت و تجربه کاری ترجیع داده میشود.

 

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : عمله دیپوی ذخایر

v وزارت و یا اداره:  داخله

v موقعیت :

v ریاست :

v کودنمبر :

v رتبه/بست: 8

v تعداد بست: 1

v گزارش به : امر دیپو

v گزارش از : ندارد

...................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اجرا نمودن وظایف مختلف گدام داری که نیاز به بسته بندی،انتقال،موجودی،انبا شتن وپلیت نمودن باشد.

...................................................................................................................................................

1)     بسته بندی ،انباشتن وجابجانمودن اجناس دربالای پلیت درگدام و داخل تحویلخانه ها.

2)     پاک کاری ،تنظییم وتوانایی برداشتن (Ibc 50) راداشته باشد .

3)     داخل نمون وکشیدن اجناس از داخل تحویلخانه ها شامل تیل، چوب،میز ،چوکی ،الماری،فرش،خیمه،قرطاسیه وغیره اجناس.

4)     بارگیری موتر ها وپائین کردن اجناس واموال از موتر ها وتحویلخانه

5)     انتقال وآماده ساختن اموال در ساحه خاص جهت انتقال داخل ونمودن وکشیدن اموال واجناس از داخل دیپو

6)     پیشبرد کار های شاقه مربوط قوماندانی امنیه ولایت مربوطه وانتقالات اجناس در هنگام توزیع از مرکزولایت به ولسوالی/قریه وقصبات

7)     به مسیر گذاشتن اجناس درموقعیت های معین انبار،ذخیره نمودن،انباشتن اجناس وپلیت کردن اجناس مطابق شیوه ها وطریقه های مشخص گدام داری.

8)     اجرای سایر وظایف درجهت کسب اهداف اداره

 

 

 

.........................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازمه :

v تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):به تجربه کاری ارجحیت داده میشود.

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : عمله  طباخ

v وزارت و یا اداره:  وزارت امورداخله

v موقعیت :

v ریاست :

v کودنمبر : -

v رتبه/بست: 8

v تعداد بست: 1

v گزارش به :

v گزارش از : ندارد

v تاریخ:

...................................................................................................................................................

هدف وظیفه: آمده ساختن وسایل طباخی و پاک نگهداشتن ان

 

...................................................................................................................................................

وظايف، صلاحيت ها و مسوليتها:

 1. امده ساختن وسایل طباخی برای طباخ
 2. همکاری درپختن غذا با مشوره با طباخ
 3. پاک کردن وسابل طباخی بعد از ختم غذا
 4. توزیع غذای سه وقته
 5. پاک نمودن مواد قابل پخت
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر به وی سپرده میشود .

 

.........................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازمه :

 • · حداقل درجه تحصیل : مهارت و تجربه کاری ترجیع داده میشود.

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : دریورآمبولانس

v وزارت و یا اداره: امور داخله

v موقعیت :

v ریاست :

v کودنمبر :

v رتبه/بست:7

v گزارش به : مرکز صحیه

v گزارش از : ندارد

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: انتقال مریضان عاجل بخش های مربوطه به وقت وزمان معین. .......................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 • · رانند گی واسطه نقلیه مربوط آمریت صحیه طبق پلان
 • · حفظ و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه طبق رهنمود تخنیکی.
 • · وارسی از عوارض تخنیکی، واسطه نقلیه مربوطه آمریت صحیه
 • · ارائیه گزارش به آمر نزديك و مدیر تخنیک و فعال ساختن مجدد آن غرض اجراي وظايف.
 • · اخذ روغنیات مورد ضرورت به رویت حواله رسمی و ارائیه سند مصرف آن به مدیر روغنیات.
 • · چک نمودن وسا يط نقلیه از لحاظ ضرورت مندی تبدیلی سایر روغنیات و درخواست مطالبه آن  ازمرجع مربوطه .
 • · پا رک نمودن وسايط مربوطه از طرف شب و ایام تعطیل در پارک آمریت صحیه
 • · راپور دادن از اجراي وظايف و فعال بودن واسطه مربوطه.ومراقبت ازپا كي و صفائي خويش هميشه نمايد.
 • · اجرای سایر وظایف درجهت کسب اهداف اداره و اطاعت ازاجرای اوامر آمرین اعطا در صورت ضرورت

.....................................................................................................................................

مواصفات:

v داشتن سند لایسنس دریوری از مراجع دولتی

v      توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه :خدمه

v وزارت و یا اداره:  داخله

v موقعیت : کابل

v ریاست :

v کودنمبر

v رتبه/بست: 8

v تعداد بست: (1

v گزارش به :

v گزارش از : ندارد

v تاریخ:

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: همکاری بادریور امبولانس و مراقبت از وسایط  پاک نمودن دفاتر و اتاق مریضان

.......................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. پاک نگهداشتن واسطه نقلیه و یا امبولانس
 2. پاک کردن دفاتر کلنیک صحیه قوماندانی مربوط
 3. 3. حفظ نگهداشت وسایل دست داشته کلنیک صحیه
 4. 4. اتقال مریضان توسط تذکره
 5. 5. اجرای سائر وظایف که از طرف امر به وی سپرده میشود
 6. 6. ارایه گذارش کاری به امر مربوط
 7. 7.

 

...................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازمه :

تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):به تجربه کاری ارجحیت داده میشود.

مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل  خدمت و غیره)

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه :خادم مسجد

v وزارت و یا اداره: امور داخله

v موقعیت :

v ریاست :ق امنیه ولایت

v کودنمبر :

v رتبه/بست7

v گزارش به :

v گزارش از : ندارد

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه پاک نگهداشتن مسجد و صحن ان حفظ و مراقبت از وسایل مسجد

...................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. حفظ و نگهداشت اجناس و وسایل مربوط به مسجد
 2. پاک و صفا نگهداشتن  داخل مسجد و صحن ان
 3. مراقبت از وضو خانه و وسایل ان
 4. اجرای سایر وظایف که از ملاامام به وی سپرده میشود
 5. راپور دادن از اجراي وظايف ا نجام شده.
 6. ادای آزان نماز های پنج گانه

 

.....................................................................................................................................

مواصفات

به تجربه کاری ارجحیت داده میشود .

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.........................................................................................................................................................

v عنوان وظیفه : امربر

v وزارت و یا اداره:  داخله

v موقعیت :

v ریاست :

v کودنمبر -

v رتبه/بست: 8

v تعداد بست: (1

v گزارش به –مدیر یت

v گزارش از : ندارد

v تاریخ:

...................................................................................................................................................

هدف وظیفه: پاكي و صفايي و انتقال مكاتيب طبق هدايت به ادارات مربوطه

...................................................................................................................................................

وظايف، صلاحيت ها و مسوليتها:

 1. مراعات نوكريوالي كه توسط آمرمستقيم ترتيب ميگردد
 2. پاك نگهداشتن دواير و صحن حويلي رياست .
 3. انتقال محفوظ مكاتيب به ادارات ايكه هدايت داده ميشود.
 4. مواظبت و مراقبت از اجناس ، لوازم دفاتر و غیره .
 5. ساير وظايف ايكه از طرف آمر مستقيم به وي سپرده ميشود

 

 

.........................................................................................................................................................

تجارب و مهارت های لازمه :

: تجربه کاری ترجیع داده میشود.

 

 

 

 

 

 

اشتراک با دوستان: اين صفحه را با دوستان خود از طريق ويب سايت هاي شبکه هاي اجتماعي به اشتراک بگذاريد!


تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت برای ولایت دایکندی محفوظ می باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و دیزاین توسط ممتاز هاست