وب سایت ولایت دایکندی

تازه ها: .
سه شنبه, ٠٨ حمل ١٣٩٦

اعلان کاریابی تعداد 63 بست ( 3 الی 8 ) ریاست معارف ولایت دایکندی

يكشنبه, ٢٨ دلو -٢
نوشته شده توسط مدیر وب سایت

اعلان کاریابی بست های ( 3- 4- 5-6- 7و8)درهسته ،آمریت معارف ولسوالی ها وبرنامه های ریاست معارف ولایت دایکندی.

وزارت معارف به منظورتحقق اهداف هالی دولت درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم درنظردارد که بست های ذیل رابخاطر استخدام کارکنان شایسته ،کارفهم وسپردن کاربه اهل کاردرپروسه رقابت آزاد باساس سیستم جدید رتب ومعاشات قراردهد .

بناً به اطلاع آنعده کسانیکه واجد الشرایط اهم ازطبقه ذکورواناث که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشودتا خودرادربست های مذکورکاندید نمایند .

شماره

عنوان بست

بست

تعداد

کد

موقعیت

1

مامورترانسپورت

6

1

042-01-24-27

هسته ریاست

2

معلم (عضونظارت )سوادحیاتی

به اساس درجه تحصیل

1

025-05-24-27

ولسوالی شهرستان

3

معلم (عضونظارت )سوادحیاتی

به اساس درجه تحصیل

1

034-05-24-27

ولسوالی میرامور

4

معلم (عضونظارت )سوادحیاتی

به اساس درجه تحصیل

1

035-05-24-27

ولسوالی میرامور

5

معلم (عضونظارت )سواد حیاتی

به اساس درجه تحصیل

1

043-05-24-27

ولسوالی اشترلی

6

معلم (عضونظارت )سوادحیاتی

به اساس درجه تحصیل

1

044-05-24-27

ولسوالی اشترلی

7

معلم (عضونظارت )سوادحیاتی

به اساس درجه تحصیل

1

053-05-24-27

ولسوالی سنگتخت

8

معلم (عضونظارت )سوادحیاتی

به اساس درجه تحصیل

1

054-05-24-27

ولسوالی سنگتخت

9

معلم (عضونظارت )سوادحیاتی

به اساس درجه تحصیل

1

063-05-24-27

ولسوالی خدیر

10

معلم (عضونظارت )سوادحیاتی

به اساس درجه تحصیل

1

064-05-24-27

ولسوالی خدیر

11

معلم (عضونظارت )سواد حیاتی

به اساس درجه تحصیل

1

072-05-24-27

ولسوالی کجران

12

معلم (عضونظارت )سواد حیاتی

به اساس درجه تحصیل

1

073-05-24-27

ولسوالی کجران

13

معلم (عضونظارت )سواد حیاتی

به اساس درجه تحصیل

1

081-05-24-27

ولسوالی کیتی

14

معلم (عضونظارت )سواد حیاتی

به اساس درجه تحصیل

1

082-05-24-27

ولسوالی کیتی

15

معلم لیلیه

3

1

008-06-24-27

ریاست تربیه معلم مرکز

16

معلم لیلیه

3

1

009-06-24-27

ریاست تربیه معلم مرکز

17

معلم لابرانت

3

1

010-06-24-27

ریاست تربیه معلم مرکز

18

معلم لابرانت

3

1

011-06-24-27

ریاست تربیه معلم مرکز

19

معلم کتابدار

4

1

012-06-24-27

ریاست تربیه معلم مرکز

20

معلم لابرانت

5

1

027-06-24-27

ریاست تربیه معلم مرکز

21

معلم لابرانت

5

1

028-06-24-27

ریاست تربیه معلم مرکز

22

معلم کتابدار

5

1

029-06-24-27

ریاست تربیه معلم مرکز

23

معلم لیلیه

5

1

030-06-24-27

ریاست تربیه معلم مرکز

24

معلم لیله

5

1

031-06-24-27

ریاست تربیه معلم مرکز

25

کارکن خدماتی

8

1

033-06-24-27

ریاست تربیه معلم مرکز

26

کارکن خدماتی

8

1

065-06-24-27

تربیه معلم حمایوی میرامور

27

مدیرعمومی متوسطه نسوان لزیر

4

1

334-02-24-27

معارف شهری(لزیر)

28

صفاکارلیسه ذکورکورگه سفلی

8

1

1269-02-24-27

معارف اشترلی

29

صفاکارلیسه ذکورسرخ قل

8

1

1457-02-24-27

معارف اشترلی

30

صفاکارمتوسطه امام صادق

8

1

1424-02-24-27

معارف اشترلی

31

معتمدنقدی وجنسی

8

1

1203-02-24-27

معارف اشترلی

32

صفاکارلیسه نسوان دشت

8

1

228-02-24-27

معارف شهری (مرکز)

33

صفاکارلیسه زراعت میرامور

 

8

 

1

 

059-04-24-27

 

ولسوالی میرامور

 

34

معلم دارالعلوم

3و4و5و6

11بست

020- الی 030-03-24-27

دارالعلوم مرکز

35

آمرلیسه نسوان مرکزبندر

3

1

1668-02-24-27

سنگتخت وبندر

36

معتمد نقدی وجنسی سوادحیاتی

7

1

008-05-24-27

آمریت سوادحیاتی

37

مدیرسوادآموزی مرکز

5

1

014-05-24-27

آمریت سوادحیاتی

38

معلم سوادآموزی مرکز

به اساس درجه تحصیل

7

016 الی 022

مدیریت سوادحیاتی مرکز

39

معلم سوادآموزی شهرستان

به اساس درجه تحصیل

1

029-05-24-27

مدیریت سوادآموزی شهرستان

40

معلم سوادآموزی  میرامور

به اساس درجه تحصیل

6

036 الی 041

مدیریت سوادآموزی میرامور

41

مدیرسواد اموزی

5

1

042-05-24-27

ولسوالی اشترلی

42

معلم سوادآموزی ولسوالی اشترلی

به اساس درجه تحصیل

7

045 الی051

ولسوالی اشترلی

43

معلم سوادآموزی ولسوالی سنگتخت

به اساس درجه تحصیل

7

055 الی061

ولسوالی سنگتخت

44

معلم سواد آموزی ولسوالی خدیر

به اساس درجه تحصیل

6

065 الی 070-05-24-27

ولسوالی خدیر

45

معلم سوادآموزی ولسوالی کجران

به اساس درجه تحصیل

5

074 الی 079-05-24-27

ولسوالی کجران

46

مدیرسوادحیاتی ولسوالی کیتی

5

1

080-05-24-27

ولسوالی کیتی

47

معلم سوادحیاتی ولسوالی کیتی

به اساس درجه تحصیل

6

از083 الی 088-05-24-27

ولسوالی کیتی

48

Clc معلم

5

1

092-05-24-27

نیلی (مرکز)

49

معلم سوادآموزی ولسوالی کیتی

به اساس درجه تحصیل

۱

093-05-24-27

ولسوالی کیتی

50

معلم سوادآموزی ولسوالی کجران

به اساس درجه تحصیل

1

094-05-24-27

ولسوالی کجران

51

معلم دارالعلوم مرکز

مسلکی

1

009-03-24-27

مرکز

52

معتمدجنسی دارالعلوم مرکز

7

1

034-03-24-27

مرکز

53

کارکن خدماتی دارالعلوم مرکز

8

1

043-03-24-27

مرکز

54

معلم مدرسه دینی اچین اشترلی

به اساس درجه تحصیل مسلکی

1

007-03-24-27

اشترلی

55

مدرسه دینی مرکز

به اساس درجه تحصیل مسلکی

2

005و006-03-24-27

مرکز

56

معلم مدرسه دینی  باقرالعلوم خدیر

به اساس درجه تحصیل مسلکی

1

008-03-24-27

خدیر

57

مدرسه دینی خاتم الانبیا

به اساس درجه تحصیل مسلکی

4

010و049الی 051

سنگخت

58

مدرسه دینی با قرالعلوم میرامور

به اساس درجه تحصیل مسلکی

6

011و052 الی 056

میرامور

59

معلم مدرسه دینی اشترلی

به اساس درجه تحصیل مسلکی

2

046الی 047-03-24-27

اشترلی

60

معلم مدرسه باقریه

به اساس درجه تحصیل مسلکی

1

048-03-24-27

کیتی

61

عضونظارت دارالعلوم مرکز

4

1

019-03-24-27

مرکز

62

ماموراجرائیه دارالعلوم مرکز

6

1

016-03-24-27

مرکز

63

صفاکارلیسه نسوان تمران

8

1

868-02-24-27

کیتی

تاریخ شروع اعلان :بست های (3و4)ازتاریخ صدور مکتوب(12/12/1392) الی 6حمل 1393، بست های های پنجم ،ششم،هفتم وهشتم  الی  27/12/1392

علاقه مندان واجدالشرایط بست های فوق میتوانند فورمه های کاریابی ولایحه وظایف را ازریاست معارف ولایت دایکندی ازمدیریت عمومی منابع بشری مدیریت استخدام واقع دشت بدست آورده بعدازخانه پری به ادرس فوق الذکرتسلیم نمایند . برای معلومات مزیدبه شماره تیلفونهای 0772299309الحاج سردارعلی "جعفری"

مدیرعمومی منابع بشری  وشماره تلفن 0775549144الحاج غلام علی "عارفی "مدیراستخدام وشرایط خدمت درتماس شوند .

شرایط استخدام: معلمین مسلکی دارالعلوم حد اقل فارغ  چهارده (مسلکی ). بست سوم حد اقل فوق بکلوریا با دوسال  سابقه کاری . بست چهارم :حداقل بکلوریا با دوسال سابقه کاری .برای بست های 5و6 بکلوریا وبرای فارغین فوق بکلوریا ولیسانس ارجحیت داده میشود وبست معتمد نقدی وجنسی داشتن وثیقه شرعی حتمی است .

اشتراک با دوستان: اين صفحه را با دوستان خود از طريق ويب سايت هاي شبکه هاي اجتماعي به اشتراک بگذاريد!


تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت برای ولایت دایکندی محفوظ می باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و دیزاین توسط ممتاز هاست