وب سایت ولایت دایکندی

تازه ها: .
يكشنبه, ٠٦ حمل ١٣٩٦

کنفرانس انکشافی ولایت دایکندی در کابل برگزار شد

سه شنبه, ١٤ عقرب ١٣٩٢
نوشته شده توسط مدیر وب سایت

دوماه قبل تدویریک دونرکنفرانس بمنظورمعرفی پروژه های مفید دراقتصاد وزندگی مردم دایکندی توسط عبدالحق شفق والی دایکندی به اداره مستقل ارگانهای محلی پیشنهاد گردیده بود که خوشبختانه ازجانب مقام اداره مستقل ارگانهای محلی مورد تائید قرارگرفت .
این دونرکنفرانس سه شنبه 14 عقرب 1392 باحضورعبدالحق شفق والی دایکندی واشتراک برخی وکلا وسناتوران دایکندی درشورای ملی ، رئیس وبعضی وکلای شورای ولایتی دایکندی ونماینده گان وزارت های سکتوری ، سفارتها، موسسات غیردولتی ، نماینده دفتریوناما ومقامات اداره مستقل ارگانهای محلی درسالون کنفرانسهای اداره مستقل ارگانهای محلی تدویریافت.
دراین کنفرانس 110 پروژه ازجانب والی دایکندی وهیئت همراهش به اشتراک کننده گان معرفی گردید که ازجمله 110 پروژه ، 10 پروژه آن که ازلحاظ موثریت درساختن زندگی اقتصادی مردم وتأمین رفاه وآسایش شهروندان وحل مشکلات سکتورهای دولتی دایکندی ازاهمیت بیشتری برخورداربود دراولویت قرارداده شد که ازآن جمله پروژه های ذیل میباشد:
1.    بدلیل اینکه میدان هوائی فعلی شهرنیلی به طول حداکثر 900 متر که درحال توسعه میباشد پاسخگوی نیازهای ترانسپورت هوائی شهروندان نبوده بناً احداث یک میدان هوائی جدید استندردبه طول 3100 متر که برای مدتهای طولانی نیازمندی ترانسپورت هوائی مردم را مرفوع سازد بعنوان اولویت اول به دونرکنفرانس معرفی گردید.
2.    قبلاً 4 فاز ازپروژه جغل اندازی 110 کیلومتر سرک ازشهرنیلی الی کوتل قناق قرارداد شده و2 فازآن نیز درحال قرارداد میباشد اما با تکمیل کار این سرک هنوز مشکلات مردم دایکندی به طورکامل مرفوع نمی گردد بناً اسفلت سرک ازشهرنیلی الی ولسوالی یکاولنگ دراولویت دوم به دونرکنفرانس معرفی گردید.
3.    بمنظورایجاد سهولت درتردد وسایط ، فراهم نمودن زمینه مساعد برای انتقال محصولات باغی وزراعتی ، کاهش ودفع خطرات ناشی ازسقوط وواژگون شدن وسایط ، بالابردن ضریب امنیت وسایط ومسافرین ، اسفلت سرک ازشهرنیلی الی ولسوالی کجران ازمسیرولسوالیهای خدروکیتی دراولویت سوم به دونرکنفرانس معرفی گردید.
4.    باتوجه به اینکه انرژی برق از زیربناهای اساسی برای رونق نوین زندگی مردم محسوب میشود اما متأسفانه چرخ تولیدات صنعتی دراین ولایت بدلیل نبود برق سالهاست که فعال نگردیده و متوقف بوده لذا جهت تنویرمنازل مردم ، تشویق سکتورخصوصی غرض احداث فابریکه ها ومراکزتجاری ورفع مشکلات وابسته به انرژِی برق دردایکندی، اعماربندبرق سوختوک درمرکز ولایت با ظرفیت تولید برق معادل 3 مگاوات با هزینه پیش بینی شده 5 تا 7 میلیون دالر که سروی ودیزاین گردیده نیازهای مردم مرکز و قریجات اطراف شهرنیلی را مرفوع خواهد ساخت بعنوان اولویت چهارم به دونرکنفرانس معرفی شد.
5.    بادلایل ذکرشده درقسمت نیازاساسی مردم به انرژی برق درولایت دایکندی ، اعماربند برق کته سنگ ولسوالی شهرستان با ظرفیت تولید برق معادل 36 مگاوات با هزینه پیش بینی شده 45 ملیون دالر که علاوه بر رفع نیازمندی ولایت دایکندی ولایات همجوار را نیز تحت پوشش قرارخواهد داد بعنوان اولویت پنجم دردونرکنفرانس مطرح گردید.
6.    ماستر پلان شهرنیلی چند ماه قبل درنتیجه تلاشهای اداره مقام ولایت بعد ازشش سال انتظار تطبیق گردید و نمرات رهایشی و ساحات تجارتی برای مردم توزیع گردیده است اما متأسفانه بدلیل نبود آب مردم درساخت وساز منازل وساحات تجارتی موفقیت چندانی نداشته وبدلیل جغرافیای خشن دایکندی دستیابی به منابع آب زیرزمینی نیز دشوارمیباشد ومردم با مشکل آب آشامیدنی نیزمواجه هستند وازجانبی با تطبیق ماسترپلان جدید شهرنیلی اعمار سرکهای معیاری درداخل ماسترپلان نیز ضرورت احساس میگردد بناً بمنظورتأمین آب و اعمارسرک دراین ماسترپلان تطبیق پروژه انتقال آب ازدریای لذیر به فاصله 5 کیلومتربه شهرنیلی وفعالسازی شبکه آبرسانی شهری غرض تأمین آب و همچنان اسفلت 20 کیلومترسرک درشهرجدید نیلی بعنوان اولویت ششم به دونرکنفرانس پیشنهاد گردید.
7.    با توجه به اینکه عمدتاً زندگی مردم دایکندی به زراعت ، مالداری وباغداری متکی میباشد اما مردم به شیوه های سنتی وقدیمی به پیشه زراعت ، مالداری وباغداری مشغولند که این امرباعث شده تا حاصلات شان درپیمانه کم وبا کیفیت ومرغوبیت پائین به بازارعرضه شود و رشد وتغییرات مثبت درزندگی مردم رونما نمی گردد بناً بمنظورمکانیزه کردن زراعت ،مالداری وباغداری احداث یک فارم ترویجی زراعتی مدرن غرض ترویج کشت جایگزین ، اصلاح نسل بادام وسایراشجارمثمر و زینتی ، تجربه نباتات جدید دراقلیم دایکندی ، ترویج سیستم آبیاری قطره ای با توجه به کمبود آب و وقوع خشکسالی دردایکندی ، آگاهی وانتقال تجارب جدید زراعتی به دهاقین بعنوان اولویت عمده در دونر کنفرانس مطرح شد قابل ذکر است که  سروی تخنیکی احداث فارم ترویجی مدرن دردایکندی یک هفته قبل توسط انجینران اعزامی مقام محترم وزارت زراعت صورت گرفته که ولسوالی شهرستان بعنوان محیط مناسب غرض تطبیق این پروژه ارزیابی گردیده است وسایرولسوالیها نیزتحت مطالعه میباشد.
8.    ولسوالان وکارمندان اداره ولسوالی و واحدهای سومی وزارتخانه ها بدلیل عدم موجودیت تعمیر و مکان مناسب به شکل رقت باری به انجام وظایف شان می پردازند که ازناحیه نداشتن تعمیراداری درپاسخگوئی به موقع وموثربه مردم به مشکل مواجه میباشند بناً بمنظور رفع این مشکل اعمار تعمیر اداری تیپیک برای ولسوالیهای اشترلی ، سنگ تخت ، کجران وکیتی وخدیروتعمیر اداری برای واحدهای سومی وزارتخانه ها بعنوان اولویت دربخش حکومتداری به دونرکنفرانس معرفی شدوهمچنان نبود سالون اجتماعات یکی ازمشکلات دست وپا گیری است که اداره محلی با آن مواجه میباشد بناً اعمارسالون اجتماعات با ظرفیت 1000 نفردرمرکز دایکندی بمنظور تدویر محافل ، مجالس واجتماعات مردمی بعنوان اولویت دیگری دربخش سکتورحکومتداری به دونرکنفرانس معرفی شد.
9.    باتوجه به درخشندگی وبالندگی قابل ملاحظه درعرصه معارف دردایکندی متأسفانه متعلمین ازداشتن مکاتب استندرد محروم بوده بناً بمنظوربهبود وضعیت معارف وایجاد سهولت های آموزشی برای متعلمین ، اعمار8 باب لیسه درمرکز و هشت ولسوالی این ولایت به ظرفیت 16 صنفه و24 صنفه بعنوان اولویت درسکتورمعارف به  کنفرانس معرفی شد.
10.    درنتیجه تلاشهای اخیر مقام ولایت ، مراحل امور اداری ومقدماتی کاراعمار شفاخانه ولایتی 100 بستردرشهرنیلی تقریباً نهائی شده که عنقریب تهداب گذاری خواهد شد اما بدلیل محرومیت این ولایت وشرایط جغرافیایی واقلیمی سخت ،داکتران ، نرسها وقابله ها از سایر ولایات کمترعلاقه مند به کاردرولایت دایکندی میباشند به همین دلیل این ولایت ازلحاظ پرسونل صحی بامشکل مواجه میباشند لهذا بمنظورحمایت مراکزصحی ازلحاظ اکمال پرسونل مسلکی، اعمارانستیتوت علوم صحی غرض آموزش وتربیه پرسونل صحی دردایکندی بعنوان اولویت بعدی به دونرکنفرانس پیشهاد گردید .
عبدالحق شفق والی دایکندی گفت که مبنا وتفکراصلی ما برای انتخات ومعرفی این پروژه ها ایجاد تغییرات مثبت درزندگی اقتصادی وتأمین رفاه وآسایش مردم دایکندی میباشد و این پروژه ها بعد ازمطالعات وبررسی دقیق ومشوره با متنفذین ، جامعه مدنی  و ریاستهای سکتوری ولایت انتخاب گردیده است ، امیدواریم تا وزارت های سکتوری و کشورهای کمک کننده درزمینه تمویل وتطبیق پروژه های معرفی شده درولایت دایکندی توجه نمایند.

اشتراک با دوستان: اين صفحه را با دوستان خود از طريق ويب سايت هاي شبکه هاي اجتماعي به اشتراک بگذاريد!

نظر ها (1)

نام:
آدرس ايميل:
نظر شما:
کد: Security Image
کد آنتي اسپم را دقيق وارد کنيد، اگر خوانا نمی باشد روی آن کليک کنيد تا تغيير کند.


تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت برای ولایت دایکندی محفوظ می باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و دیزاین توسط ممتاز هاست